Kiskunfélegyháza GPortál, a város hírportálja
Menü
 
PETŐFI SÁNDOR
 
Helytörténet
 
FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM

Kapus Krisztián

Kiskunfélegyháza város polgármestere

 
Programok - Események

 Katt a képre!

 
Félegyházi honlapok
 
Önkormányzat
 
Testvérvárosok
 

 

Kiskunfélegyháza térképe

 ÚTKERESŐ

 

 
Híres Félegyháziak
 
MÓRA FERENC
 
A város kitüntetettjei
 

pannon_logo.jpg

www.facultas.hu/foiskola/foiskola.html

 

 
Média
 

Kiskunfélegyháza időjárása 

 
Városi Strand és Uszoda
 
Sportélet Félegyházán
 
Választókörzetünk

Bács-Kiskun 5. számú választókörzet

Kiskunfélegyháza

Katt !

 

 
Környékbeli települések
 
Szántó Piroska
SZÁNTÓ Piroska
(1913, Kiskunfélegyháza - 1998, Budapest)
Festő, grafikus. 1931-től az Iparművészeti Iskolában, majd egy év után a Képzőművészeti Főiskolán, Szőnyi Istvánnál tanult, ahonnan baloldali, politikai tevékenysége miatt kizárták. Ezt követően magániskolában, Vaszary János tanfolyamát látogatta. 1934-ben csatlakozott a Szocialista Képzőművészek Csoportjához. 1937-ben Bálint Endre hívására ment először Szentendrére, ahol a Korniss Dezső és Vajda Lajos körül csoportosuló fiatalok köréhez csatlakozott. Ettől kezdődően haláláig a szentendrei művészélet szereplője. 1945-től 1948-ig, feloszlásáig az Európai Iskola tagja volt. Korai műveit későbbi munkásságában is fel-feltűnő expresszív hangvétel jellemzi.

A 40-es évek elejétől Vajda késői, szürrealista műveinek hatására találja meg képi gondolkozásának egyik ciklikusan visszatérő arculatát, a szürrealisztikus, antropomorfizált növény- és állatábrázolásokat: száradó kukoricák, burjánzó káposztafejek, konok, kemény mákok, elhullott pillangók vallanak a művész érzelmeiről. Az 50-es évek második felében új stiláris vonások jelennek meg műveiben a francia lírai absztrakció hatására: a sziporkázó színek testes, fekete vonalakból érzékenyen szövődő hálóba kényszerülnek. A különböző témák sorozatokban való feldolgozásának szándéka a 60-as évektől kezdődően felerősödik, a képépítés azonossága mellé sokszor technikai eljárásokat és anyaghasználatot is társít a művész. Így születik a rohamosan pusztuló népi kultúrával és a tradicionális morális értékek felszámolódásával való szembesülés inspirálta, esendő útszéli keresztekről, meggörbült pléhkrisztusokról, málladozó temetői pietákról lapidáris egyszerűséggel festett csoportja. Hasonló élményekben és a háborús emlékekben gyökeredzik a bajóti asszonyokról a 70-es évek második felében készített, monumentális, a pasztell technika által líraivá szelídített figuráinak sora.

A 70-es években indul a Szerelmesek c. sorozata. A sorozat korai darabjain indázó vonalakkal rajzolt, arany, ezüst, fekete és fehér színekkel, dekoratívan festett, csurgatással készült, a csontvázukig lemeztelenített, ölelkező figurák mind tematikailag, mind stilárisan a szecesszióban fogant előképek továbbgondolásai. E sorozatnak a művészi pálya utolsó évtizedében keletkezett, a posztmodern festészettől is megérintett darabjain a színvilág gazdagabb lesz és az un. tupfolásos technika elősegíti, hogy matériában is érzékibben jelenítse meg egymásnak feszülő párjait.

Életművét a Szombathelyi Képtárnak ajándékozta 1988-ban. Irodalmi értékű elbeszéléseiben életének fordulópontjairól vall és kortársainak állít emléket.

Pásztorfiú
1941
Tus, papír, 465 x 600 mm
Ferenczy Múzeum, Szentendre
 

Rózsaszínű hold II.

1947
Pasztell, papír, 790 x 530 mm
Ferenczy Múzeum, Szentendre

Szántó Piroska sokarcú művészetének egyik, életét átszővő, jellemző vonulata a temészettel kialakított, egyre bensőségesebbé váló kapcsolatából ered. Rajzain és pasztelljein a 1940-es évek elején tűnnek fel először hajladozó kukoricák és napraforgók, mint a művek főszereplői.

Majd őket követik a friss tormalevelek, virágzó és érett mákok, fodrozódó kelkáposzták. A közelről szemlélt sarjadó és hervadó vegetációban azonban nem pusztán csak a levelek, szárak és indák szeszélyesen szép rajzolatának megörökítése vonzza a művészt, hanem érzelmi, hangulati rezdüléseinek megtestesítőit látja bennük. Az élmény mélyen gyökerezik: félárvaként, mostoha körülménynek között nevelkedik Kiskunfélegyházán. Sokat kóborol egyedül a város környéki puszta határban, ahol a jelentéktelennek tűnő növények mindennapi, apró változásai felerősödnek, antropomorfizálódnak a magányos gyermek lelkében. Ezeket az emlékeket hozhatja felszínre Vajda Lajos elszáradt, korhadó gyökerek ihlette, kései grafikáival való találkozás. A negyvenes években a háború okozta kiszolgáltatottság és félelmek így öltenek testet a vihar gyötörte, száradó kukoricákban, fagytól megfeketült tányérú napraforgókban. Ezek az élmények visszhangzanak a Rózsaszínű hold II. c. pasztelljének a nyirkos, ködös levegőt érzékeltető, megnevezhetetlen szorongásokról valló, sejtelmesen kusza kompozíciójában is, mely egyben az elkövetkezendő tragikus évek intuitív előérzetét is hordozza.

Lepkék
-
Pasztell, papír, 980 x 430 mm
Ferenczy Múzeum, Szentendre
 
Magyar Krisztus
1968
Olaj, vászon, 100 x 60 cm
Ferenczy Múzeum, Szentendre
 
Szerelmesek (Csontzene)
1970
Olaj, vászon, 60 x 102 cm
Ferenczy Múzeum, Szentendre
 
 
Könyv:
Piroska
Székely András: Szántó Piroska


"Szántó Piroska magányos jelenség a magyar művészetben… Különös adottságokkal rendelkezik. Kihallgatja a napraforgók beszédét, örömüket és szenvedésüket, előtte éppúgy megszólal a ló, mint a szentendrei padlások figyelő arca, éppúgy meglátja a virág szemét, mint a lepkeszárnyét, vagy mint az emelkedettségében szomorú magányra ítélt templomtoronyét. A tárgyak és lények belső egységét festi meg..."
Körner Éva

A Holnap Kiadó legújabb kötete már tipografikus képét illetően is megnyerő: Szántó Piroska egyik jellegzetesen szép festményét és közismert szignóját alkalmazva a borítón (Csizi Renáta terve), a belívek műnyomó papíron tárulnak elénk – amint az egy művészeti albumtól elvárható. Sajnálatos, hogy a könyv mégsem igazán album, ahhoz kevés benne a színes reprodukció, azok is esetlegesen válogatottak, nem tartalmazzák Szántó Piroska fő műveit. Bántó, hogy a művek kötelező méret-technika megjelölése csaknem minden esetben hiányzik. (A könyvet íróként és sorozatszerkesztőként Székely András jegyzi.)

Akkor hát mi az, amit kezünkben tartunk? Hagyjuk a műfaji besorolást, maradjunk ennyiben: izgalmasan szerkesztett, egy szuszra végigolvasandó, rapszodikusan csapongó bemutatása a huszadik század egy (illetve két) kiemelkedő művészszemélyiségének. Szándékosan használom a rapszodikus jelzőt, ami a választott művész személyiségéhez nagyon is jól illik, s amely terminus technicust a férj, a nagy költő, Vas István oly gyakran alkalmazott versei műfajaként, sőt címeként is. Érdemes megjegyezni, hogy Vas hatalmas rapszódiáit éppen az ötvenes-hatvanas években a Szántó Piroska szerelme által nyert, tomboló életigenlés hatására írta, ő maga – ezt előző és későbbi versei egyaránt mutatják – inkább intellektuálisan szemlélődő, szorongó-elégikus alkat volt.

Ezt a tényt, úgy gondolom, Székely András is felismerte, és ezért – nagyon helyeselhetően – kettejükről írja-szerkeszti könyve legjobb oldalait, arra irányítva figyelmünket, miként tudta e két művész csaknem fél évszázadon át fölragyogtatni egymásban a legmélyebb, legkatartikusabb alkotó képességeket.

Idézzük ide Vas István: Rapszódia egy őszi kertben című versének néhány sorát:

"Magunkra gondolok, a szívre, a gyomorra,
nem a haláltól félek-féltelek,
de miért kell nekünk magunktól undorodva
megérnünk – hogyha megérjük a telet?"

Majd néhány sorral később:

"a kertünk
új és új szépség, akkor is ha pusztul
meglátjuk végre mit szereztünk
bőrön, beleken, szerveken túl?"

És a vers végén:

"...itt győzni fog minden enyészeten a szépség!"

Igen ám, de amíg Vas István maradandó költői nagyságát nem szokás vitatni (legfeljebb hallgatni róla), Szántó Piroskát nem mindig sorolja a műtörténetírás a legnagyobbak közé. Ő inkább csak úgy szerepel a szakmai köztudatban, mint a legkiválóbb szentendreiek egyike. És mint feleség. Tény, hogy ez utóbbi szerepet tudatosan vállalta. Ebben a műtörténeti vélekedésben Székely, a szerkesztő is felelős, ezért kiváltképp jól tette volna, ha legalább ez alkalommal megkísérel elemzőbben értékelni, határozottabb állásfoglalást kimunkálni. Ő azonban ezt nem teszi – és nem lehetetlen, hogy bizonyos szempontból igaza van. Lehet, hogy Szántó Piroska nem valós életművének remekeivel tartozik nagy művészeink sorába, inkább varázslatos személyisége, természetközeli, sugárzó lénye, nőiességének áradása válik életművé. Tehetsége írásaiban is épp oly káprázatos egyediséggel nyilvánul meg, mint festészetében – mint élete utolsó évtizedeiben ez közismertté vált. Megjelent kötetei közül a Bálám szamara néhány opusza, a Forradalmi szvit, és mindenek előtt az Akt, éppolyan magával ragadóan elementárisak, mint legszebb képei. "Bár én tudnék így írni" – rémlik fel az író-költő férj híres bemondása.

Példaszerű és magától értetődő az az alázat és lobogó lelkesedés, amivel a művészetet – nem csak sajátját vagy Vasét – szolgálta, s ami által alkotni tudott a mindennapi életben is: otthonteremtésben, munkásmozgalmi konspirációkban, kertépítésben, emberi (és állati, növényi) kapcsolatok teremtésében. Csak ő rajzolhatta meg hitelesen A macska tízezer létezésmódját, csak ő illusztrálhatta Eliot és Kipling cicaportréinak könyveit, csak ő festhette ilyen gazdag empátiával antropomorf pillangóit vagy kukorica-szerelmeseinek sorozatát. Számára a világ minden teremtménye lény volt, szinte individuum, mely lények együtt képviselték azt, amiben élet és művészet közös: az időn és téren túlnövő szeretet hatalmát. Ez a világfelfogás egészséges, ironizáló humorral és bájjal ötvözve adta a Szántó Piroska-jelenség varázsát, amely az őt ismerők vagy e könyvből megismerni szándékozók számára is derűt, energiát, "vitamininjekciót" adagol.

"Mert szebben éltünk mi tegnapiak, mint ahogy lehetett." – írja erről Vas. Ezt a többletszépséget érzi és tárja elénk Székely András érdekesen szerkesztett könyve – melynek legmegragadóbb részletei azok, amelyekben Szántó Piroska írásaiból idéz. Ha saját ítéletalkotását hiányoljuk is, módszeréért mégis hálásak lehetünk, mert a jó arányérzékkel fölidézett írások újraolvasása is öröm, de azok számára, akik a művészházaspárt még nem ismerik, az érdeklődés felkeltésére is alkalmasak. Ebben segít a művészi értékű fényképanyag (főként Gink és Koffán nagyszerű fotói), és segít az érdekesen kiválasztott anekdoták és a fölvonultatott művésztársak izgalmas sora. József Attila és Korniss Dezső, Bálint Endre és a fiatal költők: Nagy László, Kormos István, Juhász Ferenc; a jó barát Aczél elvtárs és a kalandos történelem: világháború, bujkálás, konspirációk, szerelmek és szakítások, párttagkönyv visszaadás és ötvenhat, tűrések, tiltások és Kossuth-díjak. Ez a kötet egyik fő értéke: Székely András a művész-házaspár emberközelbe hozásával a történelem utóbbi hatvan évét is átélhetővé teszi.

Zsolnai Judit

A műalkotások sorrendben: A Hold árnyéka, Angyali üdvözlet, Jézus a Tiberias tavánál

 
Könyvei:
SZÁNTÓ PIROSKA - FORRADALMI SZVIT  A hálózatos verzió megnyitása 
Open the online version  

 
Névnap

 


Az oldal megtekintése 1024*768 felbontással ajánlott!

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Beszélgessünk barátsággal

FÓRUM

Írja meg véleményét!

 

KLIKK IDE !

 

 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Önkormányzati választás, 2006
 
Moziműsor

KATT IDE!

 
Civil szféra
 
Napi evangélium

 
Egyház
 
ZSIVÓTZKY GYULA
 
Szórakozás Félegyházán
 

www.teraszklub.hu

 
Videó

Miklya Luzsányi Mónika

Kiskun Múzeum

Élőlánc a kisiskolákért - Interjú Lezsák Sándorral

Mazsorett Együttes Napfény Csoportja Hajdúszoboszlón

Mazsorett Együttes Százszorszép Csoportja Mezőkövesden

Móra Ferenc Gimnázium bemutatkozófilm I.

Móra Ferenc Gimnázium bemutatkozófilm II.

 
Naptár
2021. December
HKSCPSV
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
<<   >>
 
Iskolák
 
Szolgáltatók
 
Impresszum

Tisztelt Olvasó!

Szívesen közlünk: friss helyi híreket, kulturális eseményekről ismertetőt, kritikát, sporteseményekről tudósítást, beharangozót, közölnénk civil szervezetek felhívásait, tájékoztatóit. Várjuk a leveleket és fotókat.

Kiskunfélegyháza Portál, városunk közéleti és kulturális hírportálja.

 Üdvözlettel:

szerkesztőség

 

 
Ennyien voltatok
Indulás: 2006-12-30
 
Jelenlegi látogatók

látotagó olvassa a lapot.

 

ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    RENDELJ szeretteidnek, barátaidnak ASZTROLÓGIAI elemzést karácsonyra. Nagyon hasznos és fontos ajándék. Rendelj most!!!    *****    FRPG - Are you, are you, Coming to the tree, Where they strung up a man, They say who murdered three. - FRPG    *****    Szereted a fantáziával színezett középkoros szerepjátékokat? És a kalózokat? Ha igen, akkor itt a helyed köztünk! :3    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mindenkiben két farkas él, az egyik jó, a másik gonosz, és az éli túl, amelyiket etetjük.    *****    Kedvezményes Tarot kártya elemzés! Az igazság, a jelen, a jövõ tárulhat fel elõtted. Választ kaphatsz mindenre!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!